«امروز و فردا»   بلبل آهسته به گل گفت شبی / که مرا از تو تمنائی هست من به پیوند تو یک رای شدم / گر ترا نیز چنین رائی هست گفت فردا به گلستان باز آی / تا ببینی چه تماشائی هست! گر که منظور تو زیبائی ماست / هر طرف چهرهٔ زیبائی هست پا بهرجا که نهی برگ گلی… بیشتر »

موضوعات: دیالوگ نوشت
   دوشنبه 21 اسفند 1396نظر دهید »