یا مُنشئَ السَّحاب الثِّقال   ای تو که ایجاد کننده ی ابرهای باران زایی! ما تُهیدستان شهرِ عقیمِ بی بارانیم! کاسه ی دستهای ما را پر از باران کن؛شهرمان را پر از نوزادِ ابرِ باردار! بیشتر »
کلیدواژه ها: جوشن کبیر, حاجت نوشت

موضوعات: کوتاه نوشت
   چهارشنبه 16 خرداد 13972 نظر »